DỰ TOÁN CHI PHÍ

Giá xe (bao gồm VAT) 0 VNĐ

Phí trước bạ (10%) 0 VNĐ

Phí Biển Số 0 VNĐ

Phí kiểm định 0 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ 0 VNĐ

Bảo hiểm TNDS 0 VNĐ

Khoản vay (Đã bao gồm phí lăn bánh) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 7 năm) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 6 năm) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 5 năm) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 4 năm) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 3 năm) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 2 năm) 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 1 năm) 0 VNĐ